Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

80. ÔN TẬP HÈ LỚP 1 LÊN LỚP 2

Ôn tập Tiếng Việt
Đề 1
A. ChÝnh t¶(Nghe- viÕt)                                                   

THI NGHÉ

 Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
  Người dắt trâu mẹ đi
    Nghé vừa đi vừa nhảy

      Thi nghé gầy nghé béo
  Toàn hợp tác xã nhà
              Nghé xem chừng cũng hiểu
      Chạy tung tăng tung ta
B.Bài tập chính tả
- Tìm tiếng trong bài có vần: ung
……………………………………………………………………………….
- Tìm tiếng ngoài bài có vần: ung
……………………………………………………………………………….
-  Viết câu chứa tiếng có vần: ung

……………………………………………………………………………

Ôn tập Toán
§Ò 1

1.TÝnh

17 + 2 =
17 - 3 =
14 + 5 - 2 =

10 +7 - 4 =

12 + 6 =
15 - 5 =
17 - 2 + 3 =

13 - 2 + 5 =

19 + 0 =
18 - 3 =
13 -  3 -  6 =

3 + 7 + 9 =


2. ViÕt c¸c sè 7; 14; 20; 16; 8
a) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ: ……………………………………………………

b) Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:   …………………………………………………..

3. Gi¶i bµi to¸n theo lêi tãm t¾t:

Tãm t¾t
Bµi gi¶i

§o¹n th¼ng AB: 1 7 cm     ………………………………………………………
§o¹n th¼ng BC: 1 2 cm     ………………………………………………………
C¶ hai ®o¹n th¼ng: cm?     ……………………………………………………

4. a) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc sè bÐ nhÊt:

A. 28    
B. 12
C. 33
D. 47


    b) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc sè lín nhÊt:

A. 82    
B. 21
C. 33
D. 7


c) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau:

B. 55
C. 98
D.11


d)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc sè lín nhÊt  cã hai ch÷ sè kh¸c nhau

A. 98
B. 10
C. 99
D.11§Ò 2


A. ChÝnh t¶(Nghe- viÕt)                                                   
KÓ cho bÐ nghe

Hay nói ầm ĩ
  Là con vịt bầu
     Hay hỏi đâu đâu
   Là con chó vện
           Hay chăng dây điện
      Là con nhện con
     Ăn no quay tròn
  Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
          Không thèm cỏ non
   Là con trâu sắt
             Rồng phun nước bạc
        Là chiếc máy bơm
             Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy...
                          Trần Đăng Khoa

B.Bài tập chính tả
- Tìm tiếng trong bài có vần: iêng
……………………………………………………………………………….
- Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêng
……………………………………………………………………………….
-  Viết câu chứa tiếng có vần: iêng
……………………………………………………………………………§Ò 2

§äc sè
ViÕt sè
Bèn m­­¬i
40
N¨m m­­¬i

S¸u m­­¬i

M­­êi

1.ViÕt  (theo mÉu)
ViÕt sè
§äc sè
  30
Ba m­­¬i
50

70

90

b)

S¸u chôc: 60
T¸m chôc:
ChÝn chôc:
Bèn chôc: 
Ba chôc:
Hai chôc:

Mét chôc: 
B¶y chôc:
N¨m chôc:

2.Sè trßn trôc?
80

60


30

3.§iÒn dÊu <, > = vµo chç cho ®óng.

10 30
30 10
50 40
70 70
60 40
70 40
80 70
50 50
60 80
70 60

4.Sè?

20 <
  = 20
30 >
70 >
20 >
90 = …
60 < … < 80
40 > … > 20


5. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc sè trßn chôc:

A. 40   
B. 35
C. 44   
 D. 80
E. 11   
 G, 20
H. 93   
 I. 60
K. 66    
L. 33

6. Nhµ em cã 1 chôc c¸i ®Üa, MÑ mua thªm 20 c¸i ®Üa n÷a. Hái nhµ em cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ®Üa


 Tải bản đầy đủ tại đây. Mật khẩu sđt

1 nhận xét: